Terra

Projekt Terra, Nouryon i Bohus

Projekt Terra är ett flerårigt saneringsprojekt på Nouryons industriområde i Bohus. Sedan gammalt finns stora mängder kvicksilver och dioxiner i marken som steg för steg saneras. Saneringsarbetet utförs av NCC. Uppgrävda massor grävs upp och transporteras till en säker deponi och skyddsåtgärder och miljökontrollen i projektet är omfattande. Detta gäller bland annat hanteringen och rening av schaktvatten.

CWE har varit med från början i projektet och haft ansvar för projektering och driftsättning av vattenreningsanläggningen. CWE har sedan varit med som rådgivare åt NCC som sköter den dagliga driften av anläggningen.

Vattenreningen består av följande steg.

 • Försedimenteringsbassäng (180 m3)
 • pH-justering med CO2
 • Flockningstank
 • Lamellavskiljare
 • Sandfilter
 • Kolfilter
 • Avvattning av slam i geotuber

Hela processen övervakas online genom mätning av en rad parametrar:

 • Flöde
 • Nivåer
 • pH
 • Turbiditet (vid tre olika steg)

Mer info:  https://terraprojektet.se/

Snabbanslutning