• Siltbuster - CWE

Tekniker för vattenrening från Siltbuster

CWE installerar, säljer och hyr ut Siltbusters tekniker för vattenrening

Siltbuster har en mängd olika tekniker för vattenrening och vattenbehandling. CWE installerar, säljer eller hyr ut samtliga system för vattenrening. Vi har tekniken du behöver! Här förklarar vi lite kort vad de olika teknikerna gör med vattnet och vad du kan ha för nytta av dem.

Lamellavskiljare (Lamella Settlement Tank)

En lamellavskiljare är enkel att använda och är snabb att installera. Den kräver ingen ström och har inga rörliga delar. I en lamellavskiljare från Siltbuster sitter sluttande lameller som ökar sedimentationsytan samtidigt som de gör att vattenhastigheten sänks.

Det fungerar genom att partiklarna i det förorenade vattnet samlas på lamellernas ytor, för att därefter glida av och ackumuleras på tankens botten. För att förbättra sedimenteringsgraden kan flockning tillämpas.

Kemisk dosering (Chemical dosing)

Flockningstankar och doserpumpar för kemisk dosering tillhandahålls vanligtvis som en del av en komplett vattenreningsbehandling. Oftast tillsammans med en sedimentationstank eller efter en rengöringstank för upplöst luftflotation. I flockningstanken får vattnet den kemiska rengöring som brukar krävas efter förorening.

Om vätskan som ska doseras till exempel är mycket varm, särskilt giftig eller högviskös får du med detta system alltid en säker, automatisk och korrekt dosering av kemikalier till vattenrening och pH-korrigering.

Oljeavskiljare (Oil Water Separators, OWS)

Sortimentet av mobila oljevattenavskiljare (OWS) från Siltbuster ger ett effektivt avlägsnande av petroleumbaserade kolväten. En oljevattenavskiljare med koalescensfilter fångar upp små oljedroppar på 20 mikron och sammanför dem till en större ansamling på ytan.

Siltbuster har också oljeavskiljare i form av tankar med lameller, och oljeavskiljare med gravimetrisk separering som är skapade för tung sanering och oljearbete. Idag är DAF, flotation, en mycket vanlig metod för oljeavskiljning för vatten.

Flotation (Dissolved Air Flotation, DAF)

Även denna välbeprövade och effektiva vattenreningsprocess sker i en tank. DAF-enheter från Siltbuster är utformade för att behandla fetter, oljor, smörjor, organiskt material, alger etc. Processen används i många industrier relaterade till bensin, papper och livsmedel.

Processen fungerar genom att enheten producerar mikrofina luftbubblor som binder sig med föroreningarna. Behandlingen gör att föroreningarna i vattnet förtjockas och stiger upp till ytan där de sedan flyter, vilket gör dem lättare att skrapa bort.

pH-korrigering (pH Correction)

pH-korrigering görs säkert och enkelt med lösningar från Siltbuster. Antingen för att justera till neutralt pH 7 för utsläpp till den naturliga miljön, eller till en fördefinierad nivå som en del av en bredare behandlingsprocess.

Siltbusters enheter uppfyller alla miljöbestämmelser och är en perfekt lösning för projekt som involverar åtgärder av vatten med högt pH.

Betongvatten (Concrete Washwater)

Siltbuster har utvecklat flera system som är konstruerade för att lösa de utmaningar som rengöring och underhåll av betongutrustning ger. Betongvattensystemen är kompakta och är gjorda för att betongvattnet ska neutraliseras och återanvändas som gråvatten.

De finns i olika storlekar och format. Tilltänkta användningsområden är rengöring av: betongblandare, betongbilar, lastrännor, betongpumpar och annan utrustning.

Vattenbilning (Hydrodemolition)

Vattennedbilning är avlägsnande av skadad och/eller dålig betong. Siltbuster har utvecklat skräddarsydda system som är specifikt utformade för att behandla vattnet från vattenbilning. Det alkaliska vattnet som uppstår behandlas och får en godtagbar kvalité före utsläpp.

Siltbuster HD (Hydrodemolition) -enheten är en kompakt, batteridriven, lätt transportabel och effektiv lösning för behandling av högt pH och sedimentbelastat sprängvatten. HD-enheten är idealisk för användning på vägarbeten eller på system där tillgången på plats är begränsad, såsom i parkeringshus, källare etc.

Biologisk behandling (Biological Treatment)

Siltbusters lösning för biologisk behandling av spillvatten är varianten MBBR. MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor. Det innebär att avloppsvatten leds till en luftningsbassäng och i luftningsbassängen finns en sk biobärare som är bevuxen av en biofilm som består av mikroorganismer och bakterier. Detta blandas runt i reaktorn.

Biofilmen bryter ner det organiska materialet i avloppsvattnet och det bildas slam. Slammet kommer sedan att slambehandlas och spillvattnet leds vidare för kemisk rengöring. MBBR lämpar sig väl att använda tillsammans med sedimentering eller DAF.

Övervakning (Monitoring)

Clarity by Siltbuster erbjuder inte bara dataloggning av behandlat vatten utan det skickar också ut notiser i realtid, antingen via SMS eller e-post. Det gör att du inte aktivt behöver övervaka systemet utan du får varningar om utrustningen upptäcker förändringar i vattnet som passerar igenom.

Valfritt antal nyckelparametrar kan loggas och övervakas (för både inlopps- och / eller utloppsvatten), inklusive totala suspenderade fasta ämnen, pH, flödeshastighet, syre, konduktivitet och temperatur för att nämna några.

Du får en bra överblick över prestandadata och historiska poster loggas och kan skickas till myndigheter för att styrka bevis om att inget förorenat vatten släppts ut.

Vattenrening från Siltbuster i Sverige

Fullständig information om teknikerna finner du på Siltbusters webbplats. Kontakta oss gärna för konsultation. CWE levererar produkter från Siltbuster och projekterar samt installerar utrustningen du behöver för vattenrening.

Snabbanslutning